รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะครุศาสตร์
ประเภททุน : ทุนภายในคณะ
#โครงการวิจัย
1การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ ICT เป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการรู้คิดเชิงระบบสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สรวงพร กุศลส่ง
2ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : พลากร ชาญณรงค์
3ผลการใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง ปละการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานต่อการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษโดยผ่านการบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
4ผลการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบผฏิบัติจริงร่วมกับระบบพี่เลี้ยง
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
5การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กติญา บุญสวน