รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะครุศาสตร์
ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
#โครงการวิจัย
1การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กานต์ อัมพานนท์
2การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สมใจ กงเติม
3การวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อนุวัติ คูณแก้ว
4การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : วิชญาพร อ่อนปุย
5แรงจูงใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู้ครูมืออาชีพ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สุภาพร ชูสาย
6การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได 5 ขั้นเพื่อการเรียนรู้ (QSCCS)
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : วิภาดา นาเลา
7การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างการรู้คิดในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สรวงพร กุศลส่ง
8นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : แขก บุญมาทัน
9การวิจัยและพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : นันทวัน พัวพัน
10การจัดเรียนรู้การสอนแบบสื่อสารทางไกล ด้วยโปรแกรม BROAD caster สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : นิตยา นาคอินทร์
11การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบเชิงรุก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
12การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูชีววิทยา โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กติญา บุญสวน
13การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : อิศราพร ชัยงาม