รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะครุศาสตร์
ประเภททุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
#โครงการวิจัย
1ผลการฝึกความอ่อนตัวควบคู่กับการจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟของนักกีฬาเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : สลักจิตร คณะฤทธิ์
2กรอบความคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กานต์ชนก แซ่อุ่ย