รายละเอียดข้อมูลจำนวนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการวิจัยเดี่ยว : คณะครุศาสตร์
ประเภททุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
#โครงการวิจัย
1การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
2การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า บนเขาค้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : ปรมะ แก้วพวง
3การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    ประเภทโครงการ : โครงการวิจัยเดี่ยว   โดย : กมลฉัตร กล่อมอิ่ม