ส่งออกรายงานรายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย
#ปีงบประมาณหน่วยงาน/คณะประเภททุนฯได้ทุนดำเนินการส่งร่างเสร็จสิ้นขยายขยาย(2)ค้างส่งคืนงบ
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ33000000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่22000000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ1313000000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์วิจัยสถาบัน22000000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์ทุนภายในคณะ55000000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม22000000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ11000000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ77000000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่33000000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ1717000000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิจัยสถาบัน11000000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนภายในคณะ1010000000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ1313000000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการนักวิจัยรุ่นใหม่11000000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ1111000000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการแหล่งทุนภายนอก11000000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการวิจัยสถาบัน11000000
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ99000000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม11000000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ33000000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ2727000000
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยรุ่นใหม่11000000
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ1010000000
24ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิจัยสถาบัน55000000
25ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ2222000000
26ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยรุ่นใหม่11000000
27ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ109010000
28ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก11000000
29ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สถาบันวิจัยและพัฒนาวิจัยสถาบัน22000000
30ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สำนักงานอธิการบดีวิจัยสถาบัน11000000
31ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวิจัยสถาบัน22000000