ปีงบประมาณ

2562

เลือกปีงบปรมาณ

จำนวนโครงการวิจัย

188

งบประมาณสนับสนุน/บาท

22,040,700

ข้อมูลสถานะของโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย
#ประเภททุนฯหน่วยงาน/คณะได้ทุนดำเนินการส่งร่างเสร็จสิ้นขยายขยาย(2)ค้างส่งคืนงบ
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
2000000
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1000000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
1000000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
3000000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะครุศาสตร์
3
3000000
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
7000000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะวิทยาการจัดการ
13
13000000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27
27000000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22
22000000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะครุศาสตร์
2
2000000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
3000000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะวิทยาการจัดการ
1
1000000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1000000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
1000000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะครุศาสตร์
13
13000000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17
17000000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
11
11000000
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
10000000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
9010000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แหล่งทุนภายนอกคณะวิทยาการจัดการ
1
1000000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แหล่งทุนภายนอกคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
1000000
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิจัยสถาบันคณะครุศาสตร์
2
2000000
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิจัยสถาบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
1000000
24ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิจัยสถาบันคณะวิทยาการจัดการ
1
1000000
25ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิจัยสถาบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
5000000
26ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิจัยสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนา
2
2000000
27ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิจัยสถาบันสำนักงานอธิการบดี
1
1000000
28ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิจัยสถาบันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
2000000
29ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุนภายในคณะคณะครุศาสตร์
5
5000000
30ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุนภายในคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
10000000
31ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุนภายในคณะคณะวิทยาการจัดการ
9
9000000