ส่งออกรายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#ปีงบประมาณหน่วยงาน/คณะประเภททุนฯแผนย่อยเดี่ยวรวมแผนย่อยเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ003300833,700833,700
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่00220020,00020,000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ00131300500,000500,000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะครุศาสตร์ทุนภายในคณะ00550030,00030,000
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม002200602,700602,700
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ01010298,0000298,000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ0077001,400,0001,400,000
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักวิจัยรุ่นใหม่00330040,00040,000
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ00171700500,000500,000
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนภายในคณะ00101000100,000100,000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ1391335,0001,015,0001,815,9002,865,900
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการนักวิจัยรุ่นใหม่00110010,00010,000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ00111100500,000500,000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการแหล่งทุนภายนอก001100150,000150,000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาการจัดการทุนภายในคณะ009900108,000108,000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม001100350,000350,000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ1113317,800185,600280,400783,800
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ391527342,0002,556,0003,678,3006,576,300
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยรุ่นใหม่00110015,00015,000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ00101000500,000500,000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ002222005,122,3005,122,300
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนักวิจัยรุ่นใหม่00110015,00015,000
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ00101000500,000500,000
24ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแหล่งทุนภายนอก001100120,000120,000