ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

เลือกปีงบปรมาณ

ระดับคะแนนเฉลี่ย

10.10

งบประมาณสนับสนุน/บาท

21,940,700

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

#หน่วยงาน/คณะกลุ่มสาขางบประมาณรวมส่วนต่างจำนวนอาจารย์ค่าเฉลี่ยต่อหัวเกณฑ์ค่าคำนวณระดับคะแนน
1ปีงบประมาณ : 2562 คณะครุศาสตร์มนุษยศาสตร์1,383,700.000.0045.0030,748.8925,000.006.155.00
2ปีงบประมาณ : 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์2,940,700.000.0079.0037,224.0525,000.007.445.00
3ปีงบประมาณ : 2562 คณะวิทยาการจัดการมนุษยศาสตร์3,633,900.000.0057.0063,752.6325,000.0012.755.00
4ปีงบประมาณ : 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์8,225,100.000.0057.00144,300.0060,000.0012.035.00
5ปีงบประมาณ : 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์5,357,300.000.0054.0099,209.2660,000.008.275.00
6ปีงบประมาณ : 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์400,000.000.005.0080,000.0025,000.0016.005.00
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

จำนวนโครงการวิจัยจำนวนงบประมาณสนับสนุน
#ประเภททุนฯหน่วยงาน/คณะแผนย่อยเดี่ยวรวมแผนย่อยเดี่ยวรวม
1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00220.000.00602,700.00602,700
2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00110.000.00350,000.00350,000
3ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์01010.00298,000.000.00298,000
4ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1113317,800.00185,600.00280,400.00783,800
5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะครุศาสตร์00330.000.00833,700.00833,700
6ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00770.000.001,400,000.001,400,000
7ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะวิทยาการจัดการ1391335,000.001,015,000.001,815,900.002,865,900
8ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี391527342,000.002,556,000.003,678,300.006,576,300
9ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0022220.000.005,122,300.005,122,300
10ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะครุศาสตร์00220.000.0020,000.0020,000
11ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00330.000.0040,000.0040,000
12ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะวิทยาการจัดการ00110.000.0010,000.0010,000
13ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00110.000.0015,000.0015,000
14ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักวิจัยรุ่นใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม00110.000.0015,000.0015,000
15ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะครุศาสตร์0013130.000.00500,000.00500,000
16ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0017170.000.00500,000.00500,000
17ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ0011110.000.00500,000.00500,000
18ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0010100.000.00500,000.00500,000
19ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0010100.000.00500,000.00500,000
20ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แหล่งทุนภายนอกคณะวิทยาการจัดการ00110.000.00150,000.00150,000
21ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แหล่งทุนภายนอกคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม00110.000.00120,000.00120,000
22ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุนภายในคณะคณะครุศาสตร์00550.000.0030,000.0030,000
23ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุนภายในคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0010100.000.00100,000.00100,000
24ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุนภายในคณะคณะวิทยาการจัดการ00990.000.00108,000.00108,000
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562