ตรวจสอบข้อมูล การดำเนินงานโครงการวิจัย

#นักวิจัยโครงการวิจัยเล่มรายงานการนำไปใช้ฯการตีพิมพ์ฯ
61นางสุวรรณี พุฒตรง   [สำนักงานอธิการบดี][2559] ทัศนคติของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
62นางสาวชลธิชา จันทร์แก้ว   [สำนักงานอธิการบดี][2559] ความพึงพอใจการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ของนักศึกษาปี 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
63นางสุจิตรา ดีดาร์   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดอันดับผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
64นายขวัญชัย แก่นไทย   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบตารางสอนอัตโนมัติ   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
65นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบประมวลค่า FTES อัตโนมัติ   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
66นางสาววณิชยา เพชรรัตน์   [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน][2559] การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดอันดับผลงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
67นางสาวมัทนา รามศิริ   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2559] ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
68นางสาวมัทนา รามศิริ   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2560] การศึกษาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
69นายทองสุก คำตะพล   [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ][2559] ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   [ทุน : วิจัยสถาบัน  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]
70อาจารย์กฤตวิทย์ ลิ่มกุล   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][2559] สมบัติบางประการของโดมิเนชันของ k- ไฮเพอร์กราฟเอกรูป   [ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  ประเภท : โครงการวิจัยเดี่ยว]