รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
812562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC021
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กานต์ อัมพานนท์
    คณะครุศาสตร์
822562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC020
การทำนายการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมและต้นไม้ตัดสินใจ
เจษฎาพร ปาคำวัง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
832562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC019
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์
อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
842562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC018
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
ไพฑูรย์ สอนทน
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
852562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC017
การรู้จำตัวเลขไทยที่เขียนด้วยลายมือด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
เขมปริต ขุนราชเสนา
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
862562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC016
M เมทริกซ์จาคอปส์ธาล ขนาด 3x3 และสมบัติของ Mn ที่สัมพันธ์กับค่าเฉพาะ
ทิวาพร ขันผนึก
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
872562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC015
การศึกษาโครงสร้างและสมบัติอิเล็คทรอนิกส์ของวัสดุนาโน สำหรับก๊าซเซนเซอร์ด้วยวิธี SCC-DFTB
เกรียงไกร ทิมศร
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
882562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC014
คุณลักษณะของเมมเบรนคอมโพสิทที่เติมแต่งด้วยอนุภาค นาโนซิลิกาและไททาเนียมแบบมีรูพรุนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีอย่างง่าย
ฉลาด ยืนยาว
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
892562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC013
การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากข้าวอินทรีย์ : การผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก และการนำไปใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว
กานต์ แย้มพงษ์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
902562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC012
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนฟุตพริ้นท์การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก : กรณีศึกษาโรงงานขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พรทวี กองร้อย
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี