รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
712562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC031
การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบเชิงรุก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
    คณะครุศาสตร์
722562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC030
การจัดเรียนรู้การสอนแบบสื่อสารทางไกล ด้วยโปรแกรม BROAD caster สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
นิตยา นาคอินทร์
    คณะครุศาสตร์
732562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC029
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นันทวัน พัวพัน
    คณะครุศาสตร์
742562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC028
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แขก บุญมาทัน
    คณะครุศาสตร์
752562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC027
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างการรู้คิดในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรวงพร กุศลส่ง
    คณะครุศาสตร์
762562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC026
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได 5 ขั้นเพื่อการเรียนรู้ (QSCCS)
วิภาดา นาเลา
    คณะครุศาสตร์
772562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC025
แรงจูงใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู้ครูมืออาชีพ
สุภาพร ชูสาย
    คณะครุศาสตร์
782562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC024
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วิชญาพร อ่อนปุย
    คณะครุศาสตร์
792562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC023
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
อนุวัติ คูณแก้ว
    คณะครุศาสตร์
802562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC022
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สมใจ กงเติม
    คณะครุศาสตร์