รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
612562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC041
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความอย่างยั่งยืนของรายได้ในจังหวัดเพชรบูรณ์
สุพิชชา โชติกำจร
    คณะวิทยาการจัดการ
622562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC040
รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดการนวัตกรรมที่มีผลต่อความสำเร็จวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
    คณะวิทยาการจัดการ
632562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC039
รูปแบบคุณลักษณะโฮมสเตย์ การรับรู้คุณค่าด้านราคา การรับรู้คุณค่าด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้รับบริการโฮมสเตย์ในเขตภาคเหนือ
สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์
    คณะวิทยาการจัดการ
642562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC038
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว
    คณะวิทยาการจัดการ
652562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC037
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พิมพ์พร เกษดี
    คณะวิทยาการจัดการ
662562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC036
แนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจเพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยว เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย
กฤษติญา มูลศรี
    คณะวิทยาการจัดการ
672562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC035
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ณัฐแก้ว ข้องรอด
    คณะวิทยาการจัดการ
682562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC034
การพัฒนาตัวแบบการตลาดกรีนมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากความต้องการของผู้บริโภคกรีนในจังหวัดเพชรบูรณ์
อำพล ชะโยมชัย
    คณะวิทยาการจัดการ
692562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC033
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
อิศราพร ชัยงาม
    คณะครุศาสตร์
702562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC032
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูชีววิทยา โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
กติญา บุญสวน
    คณะครุศาสตร์