รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
512562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC051
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย จากรูปลักษณ์จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
522562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC050
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
532562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC049
วากยสัมพันธ์ของภาษาชาวบนที่พูดในบ้านน้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
นิคม โยกัญญา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
542562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC048
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยการวาดภาพบันทึกช่วงเวลาและความงามของทิวทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ทรงเกียรติ บัวลอย
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
552562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC047
การจัดการองค์ความรู้ว่าด้วยการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
ภาราดา ชัยนิคม
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
562562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC046
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
572562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC045
การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเขียนสะกดคำควบกล้ำโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะ
กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
582562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC044
ตัวแบบการลดความสูญเสียจากประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ที่ส่งผลต่อต้นทุนการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการ SMEs
กริชชัย ขาวจ้อย
    คณะวิทยาการจัดการ
592562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC043
การพัฒนารูปแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
ปิยะวัน เพชรหมี
    คณะวิทยาการจัดการ
602562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC042
การพัฒนาชีดความสามารถด้านนวัตกรรมการตลาดของผู้นำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน
พริมาดา บัวหลวง
    คณะวิทยาการจัดการ