รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
412562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC061
แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้านท่องเที่ยงวิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
อรุณ สนใจ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
422562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC060
การศึกษาต้นแบบการบริหารท้องถิ่นในสังคมผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา เมืองชิซึโอกะ จังหวัดชิซึโอกะ
ธีรภัทร กิจจารักษ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
432562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC059
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองประชาธิปไตย เชิงนโยบายของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สุภชัย ตรีทศ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
442562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC058
ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร
ธิดารักษ์ ลือชา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
452562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC057
การใช้กิจกรรมการละครเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
462562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC056
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สดุดี คำมี
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
472562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC055
การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
482562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC054
การพัฒนาความสามารถของพนักงานภาครัฐด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
ชุติมา อ่ำทอง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
492562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC053
การใช้ข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมเป็นแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชน
นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
502562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC052
การจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ถนอมผิวน้ำมันรำข้าวจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
อาภาภรณ์ วรรณา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์