รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
312562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การศึกษาพัฒนาระบบการตีพิมพ์วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
ชุติมา พุฒอ่อน
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
322562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
พัฒนาระบบแจ้งการรับส่งพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
วรรณภัสร์ ปราบพาลา
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
332562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
พัฒนาระบบตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
หรรษธร ขวัญหอม
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
342562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการงานการเจ้าหน้าที่ กองกลางสำนักงานอธิการบดี
ยอดชาย สายทอง
    สำนักงานอธิการบดี
352562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี
    คณะวิทยาการจัดการ
362562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
แนวทางการพัฒนางานการจัดทำคำของบประมาณและงานเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี : กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จรุวัตร คำยอด
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
372562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานประชุมและพิธีการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พัชรี พูลวงษ์
    คณะครุศาสตร์
382562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การพัฒนารูปแบบแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชลธิชา ระลึก
    คณะครุศาสตร์
392562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
วรินธร ชาติสุภาพ
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
402562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การเปรียบเทียบระบบและกลไกการติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ลักษณ์คณา กิจจรัส
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี