รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
212562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์
ปิยะนุช พรหมประเสริฐ
    คณะวิทยาการจัดการ
222562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนาตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน เพื่อเพิ่มความ สามารถในการแข่งขัน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน กลุ่มอาชีพหนองแม่นา หมู่ 6 อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
    คณะวิทยาการจัดการ
232562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการโฮมสเตย์ กรณีศึกษา โฮมสเตย์บ้านสนสวย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
จตุพร จันทร์เพชร
    คณะวิทยาการจัดการ
242562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์
    คณะวิทยาการจัดการ
252562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การศึกษาความต้องการรับบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย กชช. 2ค จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รัดดา สำราญพันธุ์
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
262562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
การศึกษาพัฒนาระบบการตีพิมพ์วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
ชุติมา พุฒอ่อน
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
272562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
พัฒนาระบบแจ้งการรับส่งพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
วรรณภัสร์ ปราบพาลา
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
282562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
พัฒนาระบบตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
หรรษธร ขวัญหอม
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
292562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการงานการเจ้าหน้าที่ กองกลางสำนักงานอธิการบดี
ยอดชาย สายทอง
    สำนักงานอธิการบดี
302562
ประเภท : วิจัยสถาบัน
รหัส :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี
    คณะวิทยาการจัดการ