รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
112562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ตรียากานต์ พรมคำ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
บทบาทของพระสงฆ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์กับการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ 21
สัญห์สรรป์ศร ยมสีดา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
132562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วันวิสาข์ หมื่นจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
142562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
แนวทางอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน “รำโทน” บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กมล บุญเขต
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
152562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : ศึกษากรณีนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธานี สุขเกษม
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
162562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
อิทธิพลของพฤติกรรมผู้ประกอบการ ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถทางนวัตกรรมที่มีผลต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจ : ข้อมูลเชิงประจักษ์จากโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
เจน จันทรสุภาเสน
    คณะวิทยาการจัดการ
172562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์
ชลลดา ม่วงธนัง
    คณะวิทยาการจัดการ
182562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
พฤติกรรมการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรีสอร์ทที่พักผ่านการสื่อสารทางการตลาดในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปราณีต ใจหนัก
    คณะวิทยาการจัดการ
192562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโฮมสเตย์เสลี่ยงแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นันทกานต์ ศรีปลั่ง
    คณะวิทยาการจัดการ
202562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพไส้เมี่ยงสมุนไพร จังหวัดเพชรบูรณ์
วิภาวดี ผกามาศ
    คณะวิทยาการจัดการ