รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
17812551
ประเภท : ทั่วไป
รหัส : -
การติดตามภาวการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สมบัติ บุญเลี้ยง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17822551
ประเภท : ทั่วไป
รหัส :
การผลิตเอนไซม์อะไมเลสจากข้าวกล้องงอกเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
ศศิธร แท่นทอง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17832551
ประเภท : ทั่วไป
รหัส : -
เงื่อนไขบางประการสำหรับการส่งแบบก่อนเปิด
อาดุลย์ จงรักษ์
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17842551
ประเภท : ทั่วไป
รหัส : -
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สุรางค์รัตน์ พันแสง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี