รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
912562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC011
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
นฤมล จันทร์มา
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
922562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC010
การออกแบบและสร้างเครื่องร่อนดินทำความสะอาด หัวกระชายดำ สำหรับระบบการผลิตกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข้กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปัญญา เทียนนาวา
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
932562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC009
ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของเอื้องช้างน้าวในสภาพปลอดเชื้อ
นุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
942562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC008
ผลของการใช้ละอองข้าวโพดหมักยูเรียในระดับต่างกัน ต่อสมรรถภาพโคเนื้อรุ่น
ประธาน เรียงลาด
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
952562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC007
การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการต้านทานการสึกหรอ ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ในสภาวะกรดและอุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 23 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
962562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC006
กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นจากโรงโม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นส่วนผสมแทนทราย
สุชิรา นวลกำแหง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
972562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC005
การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีการอบแห้งกระชายดำ ด้วยพลังงานความร้อนร่วมของรังสีอินฟาเรดและลมร้อน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการอบแห้งกระชายดำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไฮแลนด์ ตำบลเข้กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
บุษบากร คงเรือง
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
982562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC004
การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากภูมิปัญญาฟากไม้ไผ่เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
ขุนแผน ตุ้มทองคำ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
992562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC003
การวิเคราะห์และออกแบบสะพานขึงด้วยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1002562
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
รหัส : PCRU_2562_AC002
การพัฒนาระบบประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการตรวจจับศัตรูทางการเกษตร
กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม