รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
12562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
กติญา บุญสวน
    คณะครุศาสตร์
22562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ผลการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบผฏิบัติจริงร่วมกับระบบพี่เลี้ยง
ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
    คณะครุศาสตร์
32562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ผลการใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง ปละการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานต่อการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษโดยผ่านการบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
    คณะครุศาสตร์
42562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พลากร ชาญณรงค์
    คณะครุศาสตร์
52562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ ICT เป็นฐานที่ส่งเสริมความสามารถในการรู้คิดเชิงระบบสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรวงพร กุศลส่ง
    คณะครุศาสตร์
62562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาณุวัชร์ นิรานนท์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร : ศึกษากรณีกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์
ณัฐวุฒิ สุทธิประภา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
บทบาทพรรคการเมืองไทยในการสร้างประชาธิปไตย ระหว่างปี 2540 – 2557 ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ธันยมัย รังสิกรรพุม
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทาง การเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ณัถฑ์ เขียวงาม
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102562
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
กระบวนการสร้างประชาธิปไตย : เปรียบเทียบการเมืองประเทศเมียนมากับประเทศไทย
อภินันท์ ทะสุนทร
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์