รายละเอียดโครงการวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีโครงการวิจัยนักวิจัย/หน่วยงาน/คณะ
12565
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก (ทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2565)
รหัส :
การยกระดับ และสร้างนักแปรรูปเบื้องต้นในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจมะขามไร้เมล็ด
ปิยะวัน เพชรหมี
    คณะวิทยาการจัดการ
22565
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
รหัส :
โครงการจัดจ้างพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิและโรงพยาบาล
เอ็ม สายคำหน่อ
    คณะวิทยาการจัดการ
32565
ประเภท : แหล่งทุนภายนอก (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565)
รหัส :
อัลกอรึทึมทำซ้ำแบบใหม่สำหรับการแก้ปัญหาดุลยภาพและอสมการแปรผันกับการประยุกต์
ณัฐพล ปักการะนัง
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
บททบทวนเรื่องการเมืองภาคพลเมือง
วุฒิพงศ์ บัวช้อย
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การวิเคราะห์นโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ. 2554 - 2557
เกรียงไกร ทองจิตติ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ธานี สุขเกษม
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
จิรโรจน์ บุญราช
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
ภาวะผู้นำกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สุภชัย ตรีทศ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
การพัฒนาศักยภาพประชาชนในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
อรุณ สนใจ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102565
ประเภท : ทุนภายในคณะ
รหัส :
คุณธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์