ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#รายละเอียดโครงการวิจัย
1
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย กติญา บุญสวน   คณะครุศาสตร์
2
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ณัฐกานต์ พึ่งกุศล   คณะครุศาสตร์
3
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ   คณะครุศาสตร์
4
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย พลากร ชาญณรงค์   คณะครุศาสตร์
5
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย สรวงพร กุศลส่ง   คณะครุศาสตร์
6
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ภาณุวัชร์ นิรานนท์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิประภา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ธันยมัย รังสิกรรพุม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย ณัถฑ์ เขียวงาม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
ประเภท : ทุนภายในคณะ
ปีงบประมาณ : 2562
โดย อภินันท์ ทะสุนทร   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์