[เปิดเผยราคากลาง] : ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกร...เหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์