การเปิดเผยราคากลาง

#โครงการวิจัยเปิดเผยเมื่อ
51
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
กระบวนการเรียนรู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ
งบประมาณ : 280,000 บาท
โดย : มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
52
ทุน : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
53
ทุน : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีจากผ้าปักลายม้ง ตามแนวคิดการออกแบบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษากลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 252,700 บาท
โดย : อลิสณา อนันตะอาด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
54
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : รุ่งลักษณา ดีแจ่ม   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
55
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกชาโยเต้ของเกษตรกรในอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
งบประมาณ : 140,000 บาท
โดย : สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
56
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า บนเขาค้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 292,700 บาท
โดย : ปรมะ แก้วพวง   คณะครุศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
57
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 210,000 บาท
โดย : พิชยพิมพ์ คำเพียร   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
58
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2562
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่นวัตกรรมเสริมความงาม ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
งบประมาณรวม : 1,050,000 บาท
โดย : ปาณิสรา คงปัญญา   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
59
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ประสิทธิภาพบทบาทภาวะผู้นำท้องถิ่นในยุค Thailand 4.0 ของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 129,500 บาท
โดย : ชัญญภัทร นกมั่น   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
60
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
สัญวิทยาทางการเมืองของพระตำหนักเขาค้อ
งบประมาณ : 70,000 บาท
โดย : พิสิษฐิกุล แก้วงาม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561