การเปิดเผยราคากลาง

#โครงการวิจัยเปิดเผยเมื่อ
31
ทุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 801,400 บาท
โดย : พณณา ตั้งวรรณวิทย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
32
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งบประมาณ : 309,100 บาท
โดย : กมลฉัตร กล่อมอิ่ม   คณะครุศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
33
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : เอ็ม สายคำหน่อ   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
34
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Khaokoh: Switzerland of Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งบประมาณ : 105,000 บาท
โดย : สพลเชษฐ์ ประชุมชัย   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
35
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลไกประชารัฐสู่ศูนย์กลางตลาดสินค้า นวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : จุฬา เจริญวงค์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
36
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 175,000 บาท
โดย : นงลักษณ์ อานี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
37
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การจัดการเทคโนโลยีเครื่องรีดเส้นใยธรรมชาติ สำหรับกลุ่มเครื่องจักสาน อำเภอเขาค้อ : กรณีศึกษาบ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 210,000 บาท
โดย : ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
38
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ลักษณะเฉพาะของไลน์กราฟของ k-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป
งบประมาณ : 32,800 บาท
โดย : ศุภาวัลย์ นันตา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
39
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
คุณลักษณะของสมบัติจุดตรึงความต่อเนื่องแบบเอสเบต้า
งบประมาณ : 29,400 บาท
โดย : อาดุลย์ จงรักษ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
40
ทุน : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากถ่านกะลามะคาเดเมียของกลุ่มเกษตรกรพื้นที่สูง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : ปิยรัตน์ มูลศรี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561