การเปิดเผยราคากลาง

#โครงการวิจัยเปิดเผยเมื่อ
21
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การตรวจสอบปริมาณสารเคมีและปรสิตที่ก่อโรคในปูน้ำจืดที่พบในระบบนิเวศแหล่งน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 324,600 บาท
โดย : พวงผกา แก้วกรม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
22
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชมหัศจรรย์ "ถั่วดาวอินคา" เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : เสาวภา ชูมณี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
23
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาผลของกระบวนการห่อหุ้มต่อความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่เขาค้อ
งบประมาณรวม : 1,015,000 บาท
โดย : ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
24
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2562
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 1,050,000 บาท
โดย : กาญจน์ คุ้มทรัพย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
25
ทุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและประเพณี ชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 280,400 บาท
โดย : ดวงจันทร์ สีหาราช   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
26
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การใช้เปลือกและเมล็ดเสาวรสเสริมในอาหารไก่พื้นเมืองในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 155,400 บาท
โดย : จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
27
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โดยการวางแผนการผสมพันธุ์แบบฤดูกาล ในเขตอำเภอเขาค้อ และอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 210,000 บาท
โดย : พิพัฒน์ ชนาเทพาพร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
28
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การหาประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าของ CCTO เซรามิกส์ที่เติมถ่านกัมมันต์ที่ได้จากฝักมะขาม
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : ศานิตย์ สุวรรณวงศ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
29
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : ศศิธร แท่นทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
30
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2562
บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 833,000 บาท
โดย : ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561