การเปิดเผยราคากลาง

#โครงการวิจัยเปิดเผยเมื่อ
11
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบสมาร์ทของเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 138,200 บาท
โดย : พิทักษ์ จิตรสำราญ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
12
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัด ผักตบไทย (Monochoria hastate (L.) Solms.)
งบประมาณ : 347,500 บาท
โดย : สุรางค์รัตน์ พันแสง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
13
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ต่อสมบัติของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิต ของผักกาดขาวปลีที่ปลูกในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 344,200 บาท
โดย : อิสระ ตั้งสุวรรณ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
14
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาการสกัดน้ำมัน ปริมาณคาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 210,000 บาท
โดย : ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
15
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรภายใต้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน
งบประมาณ : 28,000 บาท
โดย : ชูเกียรติ โพนแก้ว   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
16
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : ธนาวรรณ พิณะเวศน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
17
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิลซิลิน ในสารสกัดหยาบเสลดพังพอนตัวเมียและเมล็ดหัวผักกาดขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 314,300 บาท
โดย : กมล อยู่สุข   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
18
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GEOGEBRA
งบประมาณ : 38,500 บาท
โดย : อภิวัฒน์ คำภีระ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
19
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลของยีสต์ 3 สายพันธุ์ด้วยกระบวนการเซลลูโลซิกเอทานอล
งบประมาณ : 294,000 บาท
โดย : ธนาวรรณ สุขเกษม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
20
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟในพื้นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
งบประมาณ : 315,000 บาท
โดย : สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561