การเปิดเผยราคากลาง

#โครงการวิจัยเปิดเผยเมื่อ
101
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2557
การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 1,601,800 บาท
โดย : เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 ธันวาคม 2556
102
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนาสังคมแห่งความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
งบประมาณรวม : 1,601,800 บาท
โดย : สำราญ ท้าวเงิน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ธันวาคม 2556