การเปิดเผยราคากลาง

#โครงการวิจัยเปิดเผยเมื่อ
91
ทุน : สกอ., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนารูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 230,000 บาท
โดย : กนิฐา แสงกระจ่าง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ธันวาคม 2556
92
ทุน : สกอ., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
การศึกษาความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อด ในอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 250,000 บาท
โดย : สุวิทย์ วรรณศรี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556
93
ทุน : สกอ., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
ความหลากชนิดของเห็ดไมคอร์ไรซาและการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ
งบประมาณ : 250,000 บาท
โดย : พวงผกา แก้วกรม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556
94
ทุน : สกอ., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรที่สูงกรณีศึกษา ชุมชนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
งบประมาณ : 300,000 บาท
โดย : กาญจน์ คุ้มทรัพย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556
95
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 498,900 บาท
โดย : สุชิรา นวลกำแหง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 ธันวาคม 2556
96
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้แท็บเล็ต
งบประมาณ : 271,600 บาท
โดย : กนิฐา แสงกระจ่าง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ธันวาคม 2556
97
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
นิเวศวิทยาของปูน้ำจืดในวงศ์ Potamidae ในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
งบประมาณ : 304,500 บาท
โดย : พวงผกา แก้วกรม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556
98
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2557
เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
งบประมาณรวม : 1,217,500 บาท
โดย : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 ธันวาคม 2556
99
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนาศักยภาพการผลิตเชื่อมโยงการตลาดสินค้า "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 1,089,300 บาท
โดย : วิไลพร ปองเพียร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556
100
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2557
ความหลากหลายทางชีวภาพของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 1,169,500 บาท
โดย : สุวิทย์ วรรณศรี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556