การเปิดเผยราคากลาง

#โครงการวิจัยเปิดเผยเมื่อ
1
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ภูมิปัญญาผ้าเขียนเทียนชาวไทยภูเขาของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 315,000 บาท
โดย : นภาลัย บุญทิม   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
2
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมของครูยุค 4.0
งบประมาณ : 231,900 บาท
โดย : ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์   คณะครุศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
3
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายด้วยออนโทโลยี เพื่อการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : พิมพ์พรรณ ทิพยแสง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
4
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก
งบประมาณ : 311,500 บาท
โดย : ณัฐพล ภู่ระหงษ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
5
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การจัดการเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบอัดยางขอบมุ้งลวด (แบบบานเปิด) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอลูมิเนียมขนาดย่อม อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 287,000 บาท
โดย : เอราวัณ ชาญพหล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
6
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 245,000 บาท
โดย : นรัตว์ รัตนวัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
7
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การเพิ่มประสิทธิภาพกรรมวิธีการแปรรูปมะขามจี๊ดจ๊าด สำหรับธุรกิจชุมชน
งบประมาณ : 245,600 บาท
โดย : วิทยา หนูช่างสิงห์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
8
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมแต่งหน้าเค้กเพื่อสุขภาพจากอะโวกาโด
งบประมาณ : 105,000 บาท
โดย : ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
9
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาและออกแบบระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าในพื้นที่กว้าง ด้วยโปรแกรมแลปวิว สำหรับชุมชนสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 213,500 บาท
โดย : นฤมล วันน้อย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
10
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ความหลากชนิดของปลาในเขตลุ่มน้ำเข็ก
งบประมาณ : 227,100 บาท
โดย : ธนภัทร วรปัสสุ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
11
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบสมาร์ทของเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 138,200 บาท
โดย : พิทักษ์ จิตรสำราญ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
12
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัด ผักตบไทย (Monochoria hastate (L.) Solms.)
งบประมาณ : 347,500 บาท
โดย : สุรางค์รัตน์ พันแสง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
13
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ต่อสมบัติของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิต ของผักกาดขาวปลีที่ปลูกในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 344,200 บาท
โดย : อิสระ ตั้งสุวรรณ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
14
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาการสกัดน้ำมัน ปริมาณคาเฟอีน สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 210,000 บาท
โดย : ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
15
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรภายใต้การสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน
งบประมาณ : 28,000 บาท
โดย : ชูเกียรติ โพนแก้ว   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
16
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาค้อ
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : ธนาวรรณ พิณะเวศน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
17
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิลซิลิน ในสารสกัดหยาบเสลดพังพอนตัวเมียและเมล็ดหัวผักกาดขาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 314,300 บาท
โดย : กมล อยู่สุข   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
18
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เชิงเหตุผล เรื่อง อนุพันธ์ ด้วยโปรแกรม GEOGEBRA
งบประมาณ : 38,500 บาท
โดย : อภิวัฒน์ คำภีระ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
19
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลของยีสต์ 3 สายพันธุ์ด้วยกระบวนการเซลลูโลซิกเอทานอล
งบประมาณ : 294,000 บาท
โดย : ธนาวรรณ สุขเกษม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
20
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟในพื้นอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
งบประมาณ : 315,000 บาท
โดย : สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
21
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การตรวจสอบปริมาณสารเคมีและปรสิตที่ก่อโรคในปูน้ำจืดที่พบในระบบนิเวศแหล่งน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 324,600 บาท
โดย : พวงผกา แก้วกรม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
22
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชมหัศจรรย์ "ถั่วดาวอินคา" เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : เสาวภา ชูมณี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
23
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาผลของกระบวนการห่อหุ้มต่อความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรพื้นที่เขาค้อ
งบประมาณรวม : 1,015,000 บาท
โดย : ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
24
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2562
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 1,050,000 บาท
โดย : กาญจน์ คุ้มทรัพย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
25
ทุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและประเพณี ชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 280,400 บาท
โดย : ดวงจันทร์ สีหาราช   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
26
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การใช้เปลือกและเมล็ดเสาวรสเสริมในอาหารไก่พื้นเมืองในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 155,400 บาท
โดย : จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
27
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โดยการวางแผนการผสมพันธุ์แบบฤดูกาล ในเขตอำเภอเขาค้อ และอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 210,000 บาท
โดย : พิพัฒน์ ชนาเทพาพร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
28
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การหาประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าของ CCTO เซรามิกส์ที่เติมถ่านกัมมันต์ที่ได้จากฝักมะขาม
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : ศานิตย์ สุวรรณวงศ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
29
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : ศศิธร แท่นทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
30
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2562
บูรณาการเทคโนโลยีออนโทโลยีเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 833,000 บาท
โดย : ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
31
ทุน : เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 801,400 บาท
โดย : พณณา ตั้งวรรณวิทย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
32
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้ทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
งบประมาณ : 309,100 บาท
โดย : กมลฉัตร กล่อมอิ่ม   คณะครุศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
33
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ของจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : เอ็ม สายคำหน่อ   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
34
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Khaokoh: Switzerland of Thailand สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
งบประมาณ : 105,000 บาท
โดย : สพลเชษฐ์ ประชุมชัย   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
35
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลไกประชารัฐสู่ศูนย์กลางตลาดสินค้า นวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : จุฬา เจริญวงค์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
36
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 175,000 บาท
โดย : นงลักษณ์ อานี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
37
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การจัดการเทคโนโลยีเครื่องรีดเส้นใยธรรมชาติ สำหรับกลุ่มเครื่องจักสาน อำเภอเขาค้อ : กรณีศึกษาบ้านนายาว ตำบลทุ่งสมอ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 210,000 บาท
โดย : ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
38
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ลักษณะเฉพาะของไลน์กราฟของ k-ไฮเพอร์กราฟเอกรูป
งบประมาณ : 32,800 บาท
โดย : ศุภาวัลย์ นันตา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
39
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
คุณลักษณะของสมบัติจุดตรึงความต่อเนื่องแบบเอสเบต้า
งบประมาณ : 29,400 บาท
โดย : อาดุลย์ จงรักษ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
40
ทุน : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากถ่านกะลามะคาเดเมียของกลุ่มเกษตรกรพื้นที่สูง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : ปิยรัตน์ มูลศรี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 พฤศจิกายน 2561
41
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
เปรียบเทียบการให้น้ำแบบน้ำท่วมขังและแบบสปริงเกอร์ต่อต้นทุนและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
งบประมาณ : 126,000 บาท
โดย : การันต์ ผึ่งบรรหาร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
42
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การสืบค้นย้อนกลับผลผลิตข้าวไร่ลืมผัวและศักยภาพในการผลิตของเกษตรกรตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ
งบประมาณ : 205,000 บาท
โดย : วรชัย ศรีสมุดคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
43
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่างระดับ
งบประมาณ : 161,000 บาท
โดย : สนธยา วันชัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
44
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ศักยภาพการผลิตมะเดื่อฝรั่งแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : สมคิด ฤทธิ์เนติกุล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
45
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 245,000 บาท
โดย : พรทิศา ทองสนิทกาญจน์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
46
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานราชการของฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : พิศุทธิ์ บัวเปรม   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
47
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การใช้ปลวกเสริมในการอนุบาลลูกอึ่งปากขวด
งบประมาณ : 259,000 บาท
โดย : ปิยพงศ์ บางใบ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
48
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ผลของสารเคลือบผิวจากเปลือกเสาวรส ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอร์รี่ที่ปลูก ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 175,000 บาท
โดย : ศิวดล แจ่มจำรัส   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
49
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 308,000 บาท
โดย : หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
50
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาชุดควบคุมความชื้นในดินเพื่อการเกษตร แบบน้ำหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นต้นแบบพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ สำหรับหมู่บ้านสะเดาะพง ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 245,000 บาท
โดย : นิสิต องอาจ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 พฤศจิกายน 2561
51
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
กระบวนการเรียนรู้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ
งบประมาณ : 280,000 บาท
โดย : มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
52
ทุน : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
53
ทุน : เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีจากผ้าปักลายม้ง ตามแนวคิดการออกแบบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษากลุ่มอาชีพสตรีบ้านเล่าเน้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 252,700 บาท
โดย : อลิสณา อนันตะอาด   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
54
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์เมล็ดบัววิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : รุ่งลักษณา ดีแจ่ม   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
55
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกชาโยเต้ของเกษตรกรในอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
งบประมาณ : 140,000 บาท
โดย : สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
56
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า บนเขาค้อ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 292,700 บาท
โดย : ปรมะ แก้วพวง   คณะครุศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
57
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 210,000 บาท
โดย : พิชยพิมพ์ คำเพียร   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
58
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2562
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่นวัตกรรมเสริมความงาม ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
งบประมาณรวม : 1,050,000 บาท
โดย : ปาณิสรา คงปัญญา   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
59
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ประสิทธิภาพบทบาทภาวะผู้นำท้องถิ่นในยุค Thailand 4.0 ของอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 129,500 บาท
โดย : ชัญญภัทร นกมั่น   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
60
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
สัญวิทยาทางการเมืองของพระตำหนักเขาค้อ
งบประมาณ : 70,000 บาท
โดย : พิสิษฐิกุล แก้วงาม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
61
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
ตัวแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
งบประมาณ : 70,000 บาท
โดย : พัชยา เลือดชัยพฤกษ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
62
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
การสร้างทุนทางภาษาและวัฒนธรรมชาวลีซอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
งบประมาณ : 350,000 บาท
โดย : สำราญ ท้าวเงิน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2561
63
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาในจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 136,500 บาท
โดย : วิศิษฎ์ บิลมาศ   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
64
ทุน : เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2562
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทหล่ม
งบประมาณ : 105,000 บาท
โดย : วันฉัตร กันหา   คณะวิทยาการจัดการ
21 พฤศจิกายน 2561
65
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของค้อ (Livistona sp.) เพื่อใช้ยับยั้ง เชื้อ Helicobacter pylori และการขยายพันธุ์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
งบประมาณ : 286,000 บาท
โดย : สุรางค์รัตน์ พันแสง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 มกราคม 2561
66
ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่
งบประมาณ : 86,800 บาท
โดย : สนธยา วันชัย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
67
ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติ โดยใช้สารสกัดของพืชที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 277,600 บาท
โดย : ศานิตย์ สุวรรณวงศ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 มกราคม 2561
68
ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
การมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการในศตวรรษที่ 21 : เรื่องภูมิปัญญาการปลูกมะขามหวาน
งบประมาณ : 90,000 บาท
โดย : ศานต์ พานิชสิติ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
69
ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
ความต้องการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีกก้านใบยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 60,300 บาท
โดย : ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
70
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
ออกแบบและพัฒนาเครื่องแล่ปลาเพื่อแปรรูป ปลาน้ำจืด โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากปลาน้ำจืดในจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 120,000 บาท
โดย : วิทยา หนูช่างสิงห์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
71
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาเทคโนโลยีสายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์เตือนภัยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
งบประมาณ : 104,000 บาท
โดย : วาสนา วงศ์ษา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
72
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2561
บูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแคมเปญ 678 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
งบประมาณรวม : 628,000 บาท
โดย : ยุภา คำตะพล   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 มกราคม 2561
73
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบ "โคก หนองนา โมเดล" : พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 234,000 บาท
โดย : มณีรักษ์ กาญจนรางกูร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 มกราคม 2561
74
ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
อิทธิพลของปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 89,500 บาท
โดย : เพชรธยา แป้นวงษา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 มกราคม 2561
75
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
การผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสำหรับเยาวชน
งบประมาณ : 58,500 บาท
โดย : พีรวัฒน์ สุขเกษม   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
76
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาอินเทอร์เน็ทออฟทิงส์ เพื่อวินิจฉัย และป้องกันการเกิดโรคในไก่ไข่ของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
งบประมาณ : 87,000 บาท
โดย : พิทักษ์ จิตรสำราญ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
77
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
งบประมาณ : 117,000 บาท
โดย : พิณทิพย์ แก้วแกมทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 มกราคม 2561
78
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 180,000 บาท
โดย : ปิยพงศ์ บางใบ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
79
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารข้น เสริมด้วยละอองข้าวโพดที่มีต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคบราห์มันระยะรุ่น 
งบประมาณ : 180,000 บาท
โดย : ประธาน เรียงลาด   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
80
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำหรับ นักเรียนประถมศึกษา
งบประมาณ : 108,000 บาท
โดย : ปรมะ แก้วพวง   คณะครุศาสตร์
15 มกราคม 2561
81
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2561
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แนวคิด จากศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ นวัตกรรมวัสดุเหลือทิ้ง จากการเกษตร โดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 434,000 บาท
โดย : น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
82
ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
ผลของการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู
งบประมาณ : 75,600 บาท
โดย : นันทวัน พัวพัน   คณะครุศาสตร์
15 มกราคม 2561
83
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
การจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและออกแบบชุดควบคุมความสว่างโคมไฟถนนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบนพื้นฐานความปลอดภัยในการคมนาคมสำหรับชุมชนต้นแบบบ้านสะเดียง
งบประมาณ : 82,000 บาท
โดย : นฤมล วันน้อย   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
84
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2561
การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 280,000 บาท
โดย : ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 มกราคม 2561
85
ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 120,600 บาท
โดย : ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
86
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
ระบบน้ำพลังงานสนามแม่เหล็กเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปนิกส์ 
งบประมาณ : 109,000 บาท
โดย : ณัฐพล ภู่ระหงษ์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
87
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2561
พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเทียมจากส่วนเหลือของผลผลิตทางการเกษตรในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 74,000 บาท
โดย : ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
88
ทุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2561
การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิตงานหัตถกรรมสู่ระบบอุตสาหกรรม
งบประมาณรวม : 498,600 บาท
โดย : ขุนแผน ตุ้มทองคำ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2561
89
ทุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง, แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2561
ชีววิทยาและการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
งบประมาณรวม : 880,000 บาท
โดย : กาญจน์ คุ้มทรัพย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 มกราคม 2561
90
ทุน : สกอ., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 200,000 บาท
โดย : ณัฐชยา หุมนา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ธันวาคม 2556
91
ทุน : สกอ., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนารูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 230,000 บาท
โดย : กนิฐา แสงกระจ่าง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ธันวาคม 2556
92
ทุน : สกอ., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
การศึกษาความหลากชนิดของกบตัวเต็มวัยและลูกอ๊อด ในอุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 250,000 บาท
โดย : สุวิทย์ วรรณศรี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556
93
ทุน : สกอ., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
ความหลากชนิดของเห็ดไมคอร์ไรซาและการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ
งบประมาณ : 250,000 บาท
โดย : พวงผกา แก้วกรม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556
94
ทุน : สกอ., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรที่สูงกรณีศึกษา ชุมชนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
งบประมาณ : 300,000 บาท
โดย : กาญจน์ คุ้มทรัพย์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556
95
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณ : 498,900 บาท
โดย : สุชิรา นวลกำแหง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 ธันวาคม 2556
96
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้แท็บเล็ต
งบประมาณ : 271,600 บาท
โดย : กนิฐา แสงกระจ่าง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ธันวาคม 2556
97
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., โครงการวิจัยเดี่ยว
ปีงบประมาณ : 2557
นิเวศวิทยาของปูน้ำจืดในวงศ์ Potamidae ในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
งบประมาณ : 304,500 บาท
โดย : พวงผกา แก้วกรม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556
98
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2557
เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
งบประมาณรวม : 1,217,500 บาท
โดย : อมลณัฐ ฉัตรตระกูล   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 ธันวาคม 2556
99
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนาศักยภาพการผลิตเชื่อมโยงการตลาดสินค้า "ข้าวไร่ลืมผัว" ในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 1,089,300 บาท
โดย : วิไลพร ปองเพียร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556
100
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2557
ความหลากหลายทางชีวภาพของปลากั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 1,169,500 บาท
โดย : สุวิทย์ วรรณศรี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ธันวาคม 2556
101
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2557
การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์
งบประมาณรวม : 1,601,800 บาท
โดย : เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 ธันวาคม 2556
102
ทุน : พิจารณาผ่าน วช., แผนงานวิจัย
ปีงบประมาณ : 2557
การพัฒนาสังคมแห่งความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
งบประมาณรวม : 1,601,800 บาท
โดย : สำราญ ท้าวเงิน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ธันวาคม 2556