รายละเอียดข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
ปีงบประมาณ
2562
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัย
งบประมาณ
227,100 บาท
หัวหน้าโครงการ
คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารแนบ
1630-nacc20181121144856.pdf   ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
หมายเหตุ
--
เปิดเผยเมื่อ
21 พฤศจิกายน 2561