รายละเอียดแผนงานวิจัย (ทั้งหมด)

#ปีแผนงานวิจัยผู้อำนวยการแผนฯโครงการวิจัย
12565การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม ในสังคมสูงวัยเพื่อคุณภาพผู้สูงอายุ 4 มิติในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนภาคบังคับแขก บุญมาทัน
    คณะครุศาสตร์
1. การยกระดับแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคม สูงวัยด้วยหลักสูตรสหวิทยาการ เรื่อง องค์ความรู้บูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  (คณะครุศาสตร์)
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 มิติ ที่บูรณาการผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมโดยใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาความสามารถทางสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกัน ในสังคมอย่างมีคุณภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (คณะครุศาสตร์)
3. การยกระดับการบริหารจัดการตนเอง เพื่อเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมในสังคมสูงวัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง สหวิทยาการผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกัน ในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (คณะครุศาสตร์)
22565การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูโดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรปลอดภัยที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนันทวัน พัวพัน
    คณะครุศาสตร์
1. การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตครูเพื่อเสริมสมรรถนะความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี : ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรและอาหารปลอดภัย  (คณะครุศาสตร์)
2. การศึกษากระบวนการสร้างเกมกระดาน ผนวกเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง โดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (คณะครุศาสตร์)
3. การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรและอาหารปลอดภัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (คณะครุศาสตร์)
32565การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันสมองเสื่อมของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมเสริมทักษะและสุขภาพกาย น้ำฝน เบ้าทองคำ
    คณะครุศาสตร์
1. การศึกษาปริมาณสารเคมีและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส ของสารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้านส่งเสริมความจำของผู้สูงวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
2. การพัฒนากิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความจำของผู้สูงวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะครุศาสตร์)
3. การพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมฝึกสมอง เพื่อส่งเสริมความจำสำหรับผู้สูงวัย  (คณะครุศาสตร์)
42565การบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุก เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัตนากร แสนทำพล
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน โดยใช้หนอนแมลงวันลายและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การใช้หนอนแมลงวันลายสดเสริมอาหาร เม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลาดุก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกหยอง อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส จากเศษเหลือทิ้งของปลาดุก  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
52565การพัฒนานวัตกรรมเชิงมูลค่าเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยศวรรธน์ จันทนา
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกผลฝรั่ง โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์เชิงสเปกตรัม  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนานวัตกรรมเครื่องคัดขนาดผลฝรั่ง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนานวัตกรรมเครื่องคลุกฝรั่งแช่บ๊วย  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
62565การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรส อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์นรัตว์ รัตนวัย
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การพัฒนานวัตกรรมเครื่องต้นแบบ เจาะหลุมสี่เหลี่ยม  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกผลเสาวรส โดยอาศัยหลักการเปรียบเทียบทางความยาวคลื่น  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนานวัตกรรมเครื่องผ่าเสาวรสแบบแนวดิ่ง  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การพัฒนานวัตกรรมเบาะรองนั่งจากวัสดุเหลือทิ้งในการแปรรูปเสาวรส  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
72565การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสายการผลิตกระบอกไม้ไผ่พื้นถิ่นสำหรับเตรียมบรรจุ สำหรับผู้ประกอบการข้าวหลามจังหวัดเพชรบูรณ์สุวิมล เทียกทุม
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การออกแบบและสร้างเครื่องตัดและทำความสะอาดกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยก ขนาดกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การออกแบบและพัฒนาระบบการลำเลียงกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การออกแบบและสร้างเครื่องอบไล่ความชื้นกระบอกข้าวหลามสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
5. การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกข้าวหลามแบบพกพาสำหรับกระบวนการผลิตข้าวหลามในจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
82565การพัฒนาศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรสำหรับเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม แมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์ธงชัย เครือผือ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การวิจัยและพัฒนาอิฐเทียมดูดซับกลิ่นจากกะลาแมคคาเดเมีย สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูป แมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากเปลือกกะลาแมคคาเดเมีย  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตวัสดุประดับและตกแต่งจากเศษเหลือ ในกระบวนการผลิตแมคคาเดเมีย  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การเพิ่มศักยภาพสำหรับใช้เศษเหลือ จากกระบวนการผลิตแมคคาเดเมียเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
92565การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม เพื่อยกระดับมาตรฐานและการบริหารจัดการตลาดด้วยระบบดิจิทัลนุชจรี สิงห์พันธ์
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การสร้างกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  (คณะวิทยาการจัดการ)
2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ การแก้ไขปัญหาเชื้อราในฝักมะขามหวาน  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเกษตรกรเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถด้านมาตรฐานการเพาะปลูกและการจัดการตลาดมะขามหวาน  (คณะครุศาสตร์)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามหวานผงชงดื่ม ด้วยเทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานบ้านซับชมภู  (คณะครุศาสตร์)
5. การศึกษาวิธีการสกัดและประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีต่อระยะการเติบโตของเชื้อราก่อโรคฝักเน่าในมะขามหวาน  (คณะครุศาสตร์)
102565การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตผล ทางการเกษตร และเพิ่มมูลค่าสำหรับอุตสาหกรรมแมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์นิสิต องอาจ
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องผ่ากะลาแบบปรับค่าได้สำหรับการผลิตเมล็ดแมคคาเดเมียของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
2. การประยุกต์ใช้กระบวนการแบบพลังงาน ความร้อนร่วมสำหรับ การอบแห้งแมคคาเดเมียของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการสำหรับ ผลิตแมคคาเดเมียแบบมีส่วนร่วมทวนสอบกลับได้ของกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
4. การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)