ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

#ชื่อการประชุมหมดเขตรับบทความสถานที่จัดงานเข้าชม/ครั้ง
1The 15th Eco-Energy and Materials Sciences and Engineering Symposium (15th# EMSES 2022)The 15th Eco-Energy and Materials Sciences and Engineering Symposium (15th# EMSES 2022)

วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2565
14 ตุลาคม 2565 [ขยายเวลา]จังหวัดชลบุรี3
2การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปีการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี

วันที่ 19 ธันวาคม 2565
31 ตุลาคม 2565 เวลา 17:00:00 น.การประชุมออนไลน์ และจัดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, จังหวัดจันทบุรี28
3โครงการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “การพัฒนาวิศวกรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565โครงการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ ในหัวข้อ “การพัฒนาวิศวกรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 4 ประจําปี 2565

วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565
15 ตุลาคม 2565 // ส่งบทความทาง E-mail: leadershipseits2022@26
4การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566: “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21”การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566: “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21”

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2566
15 ธันวาคม 2565ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, จังหวัดปทุมธานี31
5การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565
30 กันยายน 2565อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่20
6โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565: เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง”โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565: เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง”

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565
30 กันยายน 2565Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ โรงแรมเรือรัษฎา, จังหวัดตรัง35
7The 19th International Conference on Computing and Information Technology (19th# IC2IT 2023)The 19th International Conference on Computing and Information Technology (19th# IC2IT 2023)

วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566
30 พฤศจิกายน 2565โรงแรมอโนมา แกรนด์, กรุงเทพมหานคร30
8การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15

วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566
27 มกราคม 2566โรงแรมฟอจูน รีเวอร์วิว นครพนม, จังหวัดนครพนม28
9การประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
30 กันยายน 2565การประชุมออนไลน์62
10การประชุมวิชาการทางด้านดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3การประชุมวิชาการทางด้านดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
30 พฤศจิกายน 2565สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร26