โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วันที่ 8-9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังงานการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีแสวงหาความจริง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยสู่ความเป็นสากล
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและนักวิจัยเพื่อนำเสนอเวทีในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ สู่สาธารณชนในระดับชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


กลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการ


ระยะเวลาดำเนินการ
1. เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ ถึง 10 ม.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561
2. แจ้งผลการพิจารณาบทความ 29 ม.ค. 2561 17 ก.พ. 2561
3. รับบทความฉบับแก้ไข 5 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561
4. ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ 12 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561


การดำเนินการ
1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
บทความที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการจะผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน ในลักษณะเป็น Double-blind peer review
2. การตีพิมพ์ในวารสาร
บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ที่ได้รับผลงานดีเด่นจะได้ตีพิมพ์ในวารสารดังต่อไปนี้
1) วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร (วารสารในฐาน TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2) วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (วารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. รูปแบบการดำเนินการ
1) การสัมมนาทางวิชาการ (Special lecture)
2) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation)
3) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)


กลุ่มสาขาการนำเสนอ
1. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ด้านการศึกษา
4. สาขาด้านการจัดการและบริการธุรกิจ
5. สาขาด้านการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม


อัตราค่าลงทะเบียน

1. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 2,000 บาท
2. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2,000 บาท
3. เข้าร่วมการประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน 1,000 บาท

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ : ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (การประชุมวิชาการ)
บัญชีเลขที่ : 695-0-33187-3


หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรโดยทั่วไป ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
2. นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรทั่วไป จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ และผู้นำเสนอผลงานได้รับประสบการณ์ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ สู่สาธารณชน รวมทั้งได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพสู่การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
3. ได้เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ