ระยะเวลาคงเหลือ สำหรับการลงทะเบียนบทความวิจัย
เริ่มการประชุมวิชาการฯ ในอีก
รูปแบบการประชุม

Special lecture

การสัมมนาทางวิชาการ

Oral Presentation

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

Poster Presentation

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

กลุ่มสาขาวิจัยที่เปิดรับ
1. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ด้านการศึกษา
4. สาขาด้านการจัดการและบริการธุรกิจ
5. สาขาด้านการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
กำหนดการ
1. เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ ถึง 10 ม.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2561
2. แจ้งผลการพิจารณาบทความ 29 ม.ค. 2561 17 ก.พ. 2561
3. รับบทความฉบับแก้ไข 5 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561
4. ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ 12 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561
อัตราค่าลงทะเบียน
1. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 2,000 บาท
2. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2,000 บาท
3. เข้าร่วมการประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน 1,000 บาท
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ : ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (การประชุมวิชาการ)
บัญชีเลขที่ : 695-0-33187-3

ระบบสนทนา-ติดต่อสอบถาม