ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการเป้าหมายในการบ่มเพาะธุรกิจ

 1. Research Based Business ธุรกิจที่มีงานวิจัยรองรับ อาทิเช่น มีผลงานวิจัยที่มีรายงานวิจัยและ/หรือ มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น และประเมินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพทางธุรกิจในระดับสูง (ในกรณีที่งานวิจัยหรือเทคโนโลยีหรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นของมหาวิทยาลัยอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย)
 2. General Technology Business ธุรกิจที่มีการปรับปรุง พัฒนา และ/หรือ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน เช่น การใช้กระบวนการผลิตใหม่ (Reprocessing) การออกแบบใหม่ (Redesign) วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) การประยุกต์ใช้ใหม่ (new application) เป็นต้น
 3. Creative Business ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม / ประเพณี / ศิลปะ / ประวัติศาสตร์ / ธรรมชาติ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / Animation / Digital Content เป็นต้น
 4. Innovative Service Business ธุรกิจบริการที่เน้นการบริการที่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการ หรือมีความแตกต่างในรูปแบบ/กระบวนการในการให้บริการ

ผู้รับบริการเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ และเป้าหมายรอง คือบุคคลภายนอกที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ผู้ประกอบการ และชุมชน โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามศักยภาพของธุรกิจ เพื่อให้มีความชัดเจนในการจัดการกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

  1. ผู้ที่มีกิจการอยู่แล้ว มีความเข้มแข็ง และต้องการขยายกิจการ / ขยาย Franchise
  2. ผู้ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งกิจการ ยังไม่มีความเข้มแข็ง และต้องการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับกิจการ พัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจให้เป็นระบบ
  3. ผู้ที่มีแผนธุรกิจว่าจะทำ แต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำ
  4. ผู้ที่มีความคิดที่อยากจะทำ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

วิสัยทัศน์

     หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มุ่งสร้างอาชีพและผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริม และสนับสนุนนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษา บัณฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
 3. เสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี

พันธกิจ

     สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และฐานความรู้ใหม่ ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าและบุคลากรในมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป เป็นผู้ประกอบการ 

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top