วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริม และสนับสนุนนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
  2. ส่งเสริมให้นักศึกษา บัณฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
  3. เสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี

pcru-crop 00fcd 6e9aa1743240 10152189502498850 393431712 n logoubi_40e99.jpg logoRD55 96630 photo 80aef file 1382642519 ef7fc logo smce cc785

go to top