พันธกิจ

     สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และฐานความรู้ใหม่ ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าและบุคลากรในมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป เป็นผู้ประกอบการ