วิสัยทัศน์

     หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มุ่งสร้างอาชีพและผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน