ประวัติความเป็นมา

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีการบริหารงานบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยภายใต้การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้คิดค้นและนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมในการนำเอาองค์ความรู้และผลงานวิจัย (Research & Development) ที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยฯ มาเชื่อมโยง ให้ออกมาใน เชิงพาณิชย์ ทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเพื่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) พัฒนา สู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Start up Companies) และเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan & Technology Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin off Companies) รวมทั้งเป็นช่องทางนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ (Result base) สู่เป้าหมายการพัฒนา ขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้ความสามารถให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

     หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะสามารถเข้ามีส่วนร่วมเป็นกลไกหนึ่งเพื่อพัฒนาธุรกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นการสร้างธุรกิจที่จะทำให้เกิด แรงบันดาลใจและจิตวิญญาณ (Entrepreneurial Spirit) ของการเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งการนำเอาระบบการบริหารจัดการ (Organization & Management System) มาใช้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในการบ่มเพาะกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurs) ที่มีศักยภาพ