ขอแสดงความยินดีกับ Start up companies 2 ราย

ขอแสดงความยินดีกับ Start up companies 2 ราย ได้แก่ นายยุรนันต์ วิโรจน์สกุล นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือน Share Gun และนายธีรภัทร์ สุดเวหา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูดำ เพ็ด-ซะ-บูน ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง Incubatee หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดย คณะกรรมการจาก สกอ. ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

 
45619532 1975731592504108 8180114112605323264 n 8f7a2