Home

18 ก.ย. 61 สวพ.จัดบูธแสดงผลงาน เสนอต่อ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี

18 ก.ย. 61 สวพ.จัดบูธแสดงผลงานวิจัย ผลงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และได้นำเสนอผลงานต่อ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.สัญจร จ.เพรบูรณ์

ขัอมูลเพิ่มเติม

42095862 1907228132687788 9021311314684805120 n 221ae