Home

เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit)

อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายถาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560 รอบ 18 เดือน วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง MINI Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

39891331 256380108332919 7141539111457783808 n 190a2

ข้อมูลเพิ่มเติม