Home

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 2 เม.ย 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้ารับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปี 2560 และนำนักษาในชมรมผู้ประกอบการใจใสเข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

29790543 181718949132369 8706549368835719998 n ecba6