งานบ่มเพาะ คือ อะไร ???

     งานบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้คิดค้นและนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ก้าวไปสู่เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยพื้นที่ขนาดย่อมจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น หรือเป็นสถานที่ประกอบการตัวอย่าง ภายในบรรยากาศที่ให้การสนับสนุน การให้บริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

     งานบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นงานเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด และให้บริการปรึกษาแนะนำในลักษณะของพี่เลี้ยงทางธุรกิจที่จะคอยดูแลผู้ประกอบการใหม่ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจที่อยู่ในระยะก่อตั้งกิจการ ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยอาศัยการแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งจากทีมที่ปรึกษาของสถาบันฯ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จริง การสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกด้วยกัน การแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจระหว่างสมาชิก งานบ่มเพาะวิสาหกิจจะเป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ในการจัดทำธุรกิจ และเป็นการช่วยลดต้นทุนในกระบวนการจัดตั้งกิจการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสำหรับธุรกิจใหม่