Home

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินผลการดำเนินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือขายภาคเหนือตอนล่าง

20841808 123990011571930 6487194567036600429 n 5900020800292 123990148238583 9101972980586928665 n ce9a220842035 123990144905250 2709155179099494862 n a8b0a20882781 123990018238596 8730424258692392279 n 9e16d20914741 123990008238597 266707848869216161 n 6a23220914744 123990014905263 4732406100550087902 n cdca3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ ดร.สุวัณน์ อินทรประไพ เดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินผลการดำเนินหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือขายภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก