บุคลากร

เจ้าหน้าที่

65416946 52dd0

- ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
- ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
- วุฒิการศึกษา ปริญาญาโท
- สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- หมายเลขโทรศัพท์ 056716141 โทรสาร 056 717141
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

image199 5bbd7

- ชื่อ-สกุล นางสาวรมิดา สายทอง 
- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- วุฒิการศึกษา ปริญาญาตรี
- สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- หมายเลขโทรศัพท์ 056716141 โทรสาร 056 717141
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

image201 61886

- ชื่อ-สกุล นางสาวมณีนุช เกตุแฟง
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
- วุฒิการศึกษา ปริญาญาตรี
- สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- หมายเลขโทรศัพท์ 056716141 โทรสาร 056 717141
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

image203 78802

- ชื่อ-สกุล นายบรรจง สุรินทร์
- ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- วุฒิการศึกษา ปริญาญาตรี
- สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- หมายเลขโทรศัพท์ 056716141 โทรสาร 056 717141
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.