ผู้รับบริการเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ และเป้าหมายรอง คือบุคคลภายนอกที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ผู้ประกอบการ และชุมชน โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามศักยภาพของธุรกิจ เพื่อให้มีความชัดเจนในการจัดการกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

    1. ผู้ที่มีกิจการอยู่แล้ว มีความเข้มแข็ง และต้องการขยายกิจการ / ขยาย Franchise
    2. ผู้ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งกิจการ ยังไม่มีความเข้มแข็ง และต้องการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับกิจการ พัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจให้เป็นระบบ
    3. ผู้ที่มีแผนธุรกิจว่าจะทำ แต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทำ
    4. ผู้ที่มีความคิดที่อยากจะทำ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร