Home

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์

 


วันที่ 3 มิ.ย 58 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รศ.ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในเปิดกิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์ขอกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยมี คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการตลาด พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

โครงการดังกล่าวมีผู้ประกอบการในหน่อยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 4 รายได้แก่
     1. อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร ผู้ประกอบการปุ๋ยใส้เดือน
     2. นายมงคล เบ้าทอง ผู้ประกอบการบายศรีมงคล
     3. คุณพูนศิริ ศรีโพธิ์เผือก ผู้ประกอบการแปรรูปมะขาม(ไร่ชนิกา)
     4. คุณยุวดี ด่านป่าน ผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อหมู (หมูไร้เทียมทาน)


ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์ และถือเป็นหน้าที่ของงานบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อบ่มเพาะธุรกิจให้ผู้ประกอบการ เสริมสร้างศักยภาพ ทั้งด้านธุรกิจเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ ให้ยั่งยืนตลอดไป

ภาพกิจกรรมทั้งหมดbullet m3 09acf