Home

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั้นกรองผู้ประกอบการ)

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 58 เวลา 13.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร. ชาตรี นาคะกุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั้นกรองผู้ประกอบการ) ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการรายใหม่ พร้อมทั้งการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นหน้าที่หลักของงานบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อบ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ ทั้งด้านธุรกิจเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ และเพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายใหม่ให้เป็นบริษัทเต็มรูปแบบในอนาคต ซึ่งได้มีผู้ประกอบการรายใหม่ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ (กลั่นกรองผู้ประกอบการ) ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

โดยมีคณะ กรรมการร่วมพิจารณากลั่นกรองผู้ประกอบการรายใหม่ได้แก่
     1. อาจารย์ ดร. ชาตรี นาคะกุล   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
     2. ผศ.ดร. พณณา ตั้งวรรณิวทย์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
     3. อาจารย์สุวิมล พันธ์โต   ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
     4. อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม   ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     5. คุณกษิต โฆษิตตานนท์   ประธานหอการค้า จังหวัดเพชรบูรณ์
     6. อาจารย์ยชญ์สุธา วิชัยธยพัฒน์   อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ภาพกิจกรรมทั้งหมดbullet m3 09acf